Astronomijos pradmenų

mokomoji programa.

"Gyventoiey Žiemaytcziu,
Lietwos, Kurszu, Prūsu,
Pažinst Žinklus Banginius,
ant Pasaula mušu"
Dionizas Poška (1757-1830)

Čia rasi
Visatos paslaptis,
Mėnulio fazių kitimą,
žvaigždynų grožį...

Įeikite