Kvazarai

Saulė skleidžia tik mažą dalį savo energijos radijo bangomis, taigi atrodė tikėtina, kad ir tolimos žvaigždės nėra stiprūs radijo šaltiniai. Todėl astronomai gerokai nustebo, kai kosminis radijo šaltinis buvo sutapatintas su silpna žvaigždele. Atsargumo dėlei jis buvo pavadintas kvazižvaigžde - kvazarų. 1962 - 63 m. K.Hazardas (Australija) ir M.Šmidtas (JAV) atrado pirmąjį kvazarą 3C 273. Užregistravus jo spektrą, stebėtų linijų nepavyko priskirti nė vieno žinomo elemento linijoms. O netrukus buvo atrastas ir kitas panašus keistas objektas. Kvazarų spektro mįslę įspėjo M. Šmidtas (Schmidf) iš Palomaro observatorijos: nežinomos linijos pasirodė besančios paties žinomiausio elemento - vandenilio - linijos, tik smarkiai pastumtos link spektro ilgųjų bangų pusės. Vadinasi, jeigu tą poslinkį lemia didelis kvazarų greitis mūsų atžvilgiu dėl Visatos plėtimosi ir jiems galioja Hablo dėsnis, tai kvazarai turi būti nepaprastai toli - už kelių milijardų šviesmečių. Tokiu atveju jie yra patys galingiausi spinduoliai Visatoje.
Astronomai, metę savo įprastinius darbus, ėmė ieškoti naujų kvazarų ir tirti jų savybes. Kvazarų skaičius greitai pasiekė kelias dešimtis (dabar žinomų kvazarų skaičius artėja prie 20 000). Daugelis iš jų turėjo dar didesnį raudonąjį poslinkį, taigi buvo dar toliau - prie besiplečiančios Visatos ribų. Įdomiausia tai, jog kvazarų spinduliavimas netvarkingai kito, kartais net dvigubai per mėnesį arba net savaitę. Tai reiškė, kad kvazarai iš tikrųjų yra žvaigždės dydžio. Atrodė neįtikėtina, kad toks objektas gali spinduliuoti per sekundę daugiau energijos, negu Saulė per milijoną metų. Tad buvo atkakliai mėginama paaiškinti kvazarų raudonąjį poslinkį ne jų dideliais greičiais, o kitomis priežastimis ir tuo būdu "atkelti" juos iš Visatos pakraščių į "normalius" atstumus. Deja, tos išmoningos hipotezės neišlaikė kritikos, be to, stebėjimai parodė, kad kai kurie kvazarai įeina į grupes galaktikų, turinčių panašų raudonąjį poslinkį. Išliko vienintelis modelis - itin masyvi juodoji bedugnė galaktikos centre, į kurią dideliu greičiu krinta aplinkinė medžiaga, sudarydama akrecijos diską. Tas modelis paaiškina visas stebimas kvazarų savybes: mažus matmenis, labai stiprų spinduliavimą įvairiomis bangomis (krintant medžiagai į juodąją bedugnę gali išsiskirti energija, lygi maždaug 10% medžiagos rimties energijos), netvarkingą spinduliavimo kitimą (medžiaga krinta j bedugnę netolygiai), čiurkšles, sklindančias iš kai kurių kvazarų ir kt.
Aišku, skeptikai norėtų tiesioginių įrodymų; deja, pati juodoji bedugnė negali būti stebima. Ir dabar kvazarai tebėra vieni iš paslaptingiausių objektų Visatoje. Kokiu būdu jie susidaro ir kodėl jie egzistavo tik ankstyvuoju Visatos plėtimosi laikotarpiu (nė vieno kvazaro nėra likę arti mūsų Galaktikos)? Kodėl didžiulės čiurkšlės būdingos tik daliai kvazarų? Gal juodosios bedugnės egzistuoja daugumos ar net visų galaktikų centruose, bet ne visur ir ne visada jos rodo savo nagus? Neįminus kvazarų mįslių, neįmanoma suprasti galaktikų evoliucijos.
Kvazarai yra labai nutolę nuo mūsų ir skleidžia. radijo ir kitokiomis bangomis nepaprastai daug energijos - dešimtis ar net tūkstančius kartų daugiau negu visa Galaktika. Antra vertus, kvazaro aktyvioji sritis yra žvaigždės dydžio - tai liudija greitas kvazarų spinduliavimo kitimas. Kvazaro radijo portretui būdingos dvi "ausys", kurias sudaro į šalis trykštančios plazmos čiurkšlės, išsiskleidžiančios į didžiulius plazmos debesis. Remiantis kvazarų ir aktyviųjų galaktikų spinduliavimo panašumais bei aptikus aplink daugelį kvazarų galaktikų pėdsakus, dabar kvazarai laikomi branduoliais labai aktyvių galaktikų, egzistavusių Visatos raidos pradžioje (juk mus pasiekianti tolimų kvazarų šviesa yra išspinduliuota milijardus metų ir praneša apie Visatos jaunystę). Iš daugelio hipotezių, aiškinančių aktyviųjų galaktikų branduolių ir kvazarų prigimtį, laiko išbandymą sėkmingai išlaikė tik viena, teigianti, jog šie objektai yra gigantiškos juodosios bedugnės. Juodoji bedugnė - itin keistas objektas, kurio egzistavimas ir savybės išplaukia iš bendrosios reliatyvumo teorijos - gali susidaryti tik nepaprastai suspaudus medžiagą (pavyzdžiui, mūsų Žemė virstų juodąja bedugne, jeigu ji būtų suspausta ligi l cm dydžio). Būtent tokie fantastiniai slėgiai gali susidaryti galaktikos centre, kur, veikiant gravitacijos jėgai, palaipsniui susitelkia didelė dalis galaktikos medžiagos. Kuo labiau suspausta medžiaga, tuo stipresnė jos traukos jėga (pagal Niutono dėsnį trauka rutulio paviršiuje yra atvirkščiai proporcinga jo radiuso kvadratui). Kai spaudžiamo kūno radiusas pasidaro mažesnis už dydį, vadinamą gravitaciniu radiusu, kūno trauka tampa tokia stipri, jog jokia dalelė, netgi šviesos kvantas - fotonas, nebegali pabėgti nuo to kūno - jis tampa juodąja bedugne. Pavadinimas nurodo tokio objekto pagrindinę savybę - jis tik traukia į save viską ir nieko nebepaleidžia iš savo nagų. Atrodo, aktyviųjų galaktikų branduoliai elgiasi priešingai, negu turi elgtis juodoji bedugnė - jie sukelia stiprų spinduliavimą ir plazmos čiurkšles. Prieštaravimą nesunku paaiškinti - spinduliuoja ne pati juodoji bedugnė, o į ją krintanti aplinkinė medžiaga, kurios gausu galaktikos centre. Matyt, ta medžiaga, kaip įprasta kosmose, sukasi, todėl ji su pagreičiu krinta į bedugnę spirale ir sudaro aplink juodąją bedugnę vadinamąjį akrecijos diską (lot. accretio - padidėjimas), kurio medžiaga, krisdama j bedugnę, didina jos masę. Disko dalelės, judėdamos didžiuliais greičiais, susiduria vienos su kitomis, subyra į elektringąsias daleles, šios sukuria labai stiprius elektrinius ir magnetinius laukus, tad plazmos diskas, ypač jo vidinė dalis, spinduliuoja įvairias elektromagnetines bangas. Kadangi jos negali prasibrauti pro labai tankų ir storą diską, tai fotonų ir greitų dalelių srautų didžioji dalis išlekia disko ašigalių kryptimis - tokiu būdu ir susidaro čiurkšlės. Matyt, kvazaras yra maždaug 100 milijonų Saulės masių juodoji bedugnė, kasmet praryjanti po vieną žvaigždę arba panašų kiekį medžiagos. Galaktikos susidarė praėjus vos 1-2 milijardams metų po Didžiojo sprogimo pradžios ar net dar anksčiau. Tai liudija jose aptinkamos labai senos žvaigždės, kurių amžius daugiau kaip dešimt milijardų metų. Be to, tolimos galaktikos, matomos už 10 milijardų šviesmečių, vadinasi, atitinkančios Visatos jaunystę, turi panašias savybes, kaip ir artimos galaktikos. Netgi dar labiau nutolusių kvazarų spektrai turi sunkesniųjų elementų linijų, o šie elementai galėjo susidaryti tik pirmosios kartos žvaigždžių viduje.
Kai kurie kvazarų duomenys: didžiausias raudonasis poslinkis z=5.8, tolsta maždaug 95 % šviesos greičiu, aktyvaus spinduliavimo periodas trunka 10 - 100 mln. metų, apie 10 % kvazarų yra stiprūs radijo bangų šaltiniai.

Kvazarų vaizdai